Than trắng

Than trắng được sử dụng trong đun cơm của người Nhật

Than trắng -noi-com

Than trắng được sử dụng trong đun cơm của người Nhật

Leave a Reply